Графік роботи:
Реорганізація
 • UA
 • RU
 • EN
Img

Умови та правила оренди індивідуальних сейфів ТОВ «Гарант Сервіс Бокс»

Редакція #1 від 25.03.2019
Редакція #2 від 10.06.2019 (Додано п.3.а.)

3тя редакція (Змінено пп.5.7.)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ТОВ «Гарант Сервіс Бокс»
Забіян В.В.
04 вересня 2019 р.

Ці  Умови та правила тимчасового платного користування (оренди) індивідуальним сейфом ТОВ «Гарант Сервіс Бокс»

(далі – «Правила»):

–              не є публічною пропозицією на укладення договору майнового найму індивідуального сейфа;

–              застосовуються/використовуються виключно у випадку укладення договору майнового найму індивідуального сейфа, в якому  міститься посилання на ці Правила;

–              встановлюють порядок надання Орендодавцем в оренду Клієнтам індивідуальних сейфів, права та обов’язки Клієнтів та Орендодавця, їх відповідальність,  порядок користування і припинення користування сейфом, а також інші умови, що стосуються користування індивідуальних сейфів Орендодавця;

–              є обов’язковими для виконання всіма Сторонами укладеного договору про користування індивідуальним сейфом: як Орендодавцем, так і Клієнтом.

 

Терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у наступних значеннях:

Орендодавець – ТОВ «Гарант Сервіс Бокс».

Клієнти (Користувачі сейфів) – фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства) і юридичні особи (у тому числі фізичні особи – підприємці), що уклали з Орендодавцем договір про користування індивідуальним сейфом.

Договір – договір про користування індивідуальним сейфом, уклададений між Орендодавцем і Клієнтом.

Спадкоємець – це фізична особа,  яка у випадку смерті Клієнта отримує право одержати його спадкове майно.

 

 1. Загальні положення

1.1. Орендодавець надає своїм Клієнтам послугу користування індивідуальним сейфом (далі – «Сейф») для збереження в ньому особистих речей (далі – «Майно») за плату.

1.2. Забороняється зберігати в Сейфі наступне Майно:

1.2.1. Наркотичні речовини;

1.2.2. Зброю, боєприпаси, вибухові речовини, а також спеціальні матеріали й устаткування для їхнього виготовлення;

1.2.3. Отруйні, токсичні, легкозаймисті речовини, що різко пахнуть, у тому числі в аерозольних упакуваннях;

1.2.4. Радіоактивні речовини і матеріали, стиснуті гази, інфекційні матеріали і рідини, а також предмети, що створюють сильні електричні і магнітні поля;

1.2.5. Матеріали і речовини, які швидко псуються;

1.2.6. Інші матеріали, речовини і предмети, здатні завдати шкідливого впливу на організм людини;

1.2.7. Предмети, користування якими може спричинити заподіяння шкоди Орендодавцеві, самому Клієнтові або іншим особам;

1.2.7. Майно, протиправно вилучене у власника, або право власності на яке оскаржується в судовому порядку.

1.3. Замок індивідуального Сейфу відкривається одночасно двома ключами. Перший ключ (майстер-ключ) виготовлено організацією-виробником Сейфів для працівника Орендодавця. Другий ключ (основний) в кількості двох штук виготовлено організацією – виробником Сейфів для Клієнтів. Відкрити Сейф за допомогою тільки одного ключа неможливо. Закривається Сейф тільки основним ключем Клієнта. Обидва основні ключі передаються Клієнту в користування на період дії Договору.

1.4. Дія Договору продовжується на період, оплачений Клієнтом згідно тарифів Орендодавця на день оплати.

 

 1. Порядок надання в користування Сейфу

2.1          Клієнт отримує від Орендодавця консультацію щодо видів Сейфів та правил користування сейфами Орендодавця.

2.2.         При відсутності у Клієнта заперечень щодо наступного використання Сейфа, Орендодавець надає Клієнту комплект ключів та складає з Клієнтом акт приймання-передачі Сейфу та ключів у користування Клієнтом. Повернення Сейфу та ключів Клієнтом фіксується актом повернення Сейфу та ключів Орендодавцю. Підпис Клієнта в Акті означає відсутність з боку Клієнта будь-яких зауважень або заперечень, щодо наданого Сейфа, а також означає прийняття в користування справного Сейфа та відповідно його повернення. Дата прийняття Сейфа в користування та його повернення визначається за датами складання актів приймання-передачі та повернення Сейфу.

2.3.         Надання доступу до Сейфа спадкоємцям/правонаступникам Клієнта, а також видача останнім вмісту Сейфа, здійснюється Орендодавцем у встановленому законом порядку та на основі оригіналу або нотаріально посвідченої копії «Свідоцтва про право на спадщину», виданого нотаріусом. В свідоцтві повинно бути зазначено: «Спадкове майно складається з права вимоги виконання зобов’язань за договором (номер та дата Договору), укладенного спадкодавцем з ТОВ «Гарант Сервіс Бокс». Спадкоємці/правонаступники сплачують заборгованість Клієнта перед Орендодавцем за користування Сейфом, а також витрати по збереженню вмісту Сейфа.

 

 1. Права та обовязки сторін

3.1.  Права Клієнта:

3.1.1.  Використовувати Сейф для зберігання Майна у межах строку, зазначеного Договорі.

3.1.2.      Здійснювати доступ до Сейфа протягом строку користування Сейфом, зазначеного в Договорі, необхідну кількість разів не частіше 1 разу на день. Збільшення частоти відвідувань погоджувати з працівником Орендодавця.

3.1.3.      Надавати право користування Сейфом іншій особі з відповідним оформленням її повноважень шляхом оформлення довіреності, посвідченої нотаріально. Уповноважений працівник Орендодавця робить копію документа, що посвідчує особу, та ідентифікаційного коду Клієнта та його довіреної особи, які потім зберігаються разом з Договором.

3.1.4.      При бажанні користуватись Сейфом після закінчення строку, визначеного Договором, клієнт може продовжити строк користування Сейфом шляхом здійснення оплати за користування на відповідний період за тарифами, що розміщені на сайті Орендодавця www.safebox.com.ua та або інших інформаційних панелях Орендодавця та діють на дату здійснення клієнтом оплати. При цьому, строк зберігання продовжується на відповідну кількість оплачених днів.

3.1.5.      Ініціювати дострокове розірвання Договору. При цьому сума плати за весь строк користування Сейфом не повертається.

3.1.6.      У випадку поломки Сейфа не з вини Клієнта, Клієнт має право вимагати заміни цього Сейфа на інший справний Сейф такого ж розміру.

3.1.7.      Перебувати в сховищі Орендодавця не довше ніж протягом 10 (десяти) хвилин.

3.2.         Зобов’язання Клієнта:

3.2.1.      Здійснювати користування Сейфом відповідно до його призначення, не допускати погіршення його стану або переустаткування останнього, а також не укладати договори й інші угоди з третіми особами у відношенні Сейфа, що можуть викликати юридичні наслідки.

3.2.2.      Не розміщати в Сейфі заборонені цими Правилами предмети.

Якщо Орендодавець має відомості про те, що в Сейфі розміщені будь-які подібні речі, він має право без попереднього повідомлення Клієнта самостійно відчинити Сейф в порядку, передбаченому абзацом другим пункту а) підпункту 3.3.3 пункту 3.3. цих Правил, та вилучити їх.

3.2.3.      Внести плату за весь строк користування Сейфом згідно Договору та розділу 7 цих Правил.

3.2.4.      Внести платежі, передбачені п.7.4. цих Правил, надійно зберігати ключі, не довіряти їх третім особам, крім довіреної особи, не виготовляти копії ключів від Сейфа.

3.2.5.      Надійно зберігати ключ від Сейфа, не залишати ключ в замку Сейфа в той час, коли Клієнта немає у сховищі. Негайно, не пізніше трьох робочих днів, письмово повідомити Орендодавця про втрату ключів (або одного ключа) або ушкодження Сейфа, що відбулися з вини Клієнта або його довіреної особи.

3.2.6.      Завірити своїм підписом відмітку про відвідування Орендодавця і роботу із Сейфом, внесену співробітником Орендодавця в картку реєстрації доступу осіб до Сейфа Клієнта.

3.2.7. При кожному зверненні до Орендодавця із вимогою про надання допуску до Сейфа, пред’явити співробітникам Орендодавця документ, що посвідчує особу Клієнта, а довірена особа Клієнта, крім того, нотаріально посвідчену довіреність.

3.2.8.      При передачі своїх повноважень щодо користування Сейфом іншій особі, оформити на ім’я цієї особи довіреність, посвідчену нотаріально. Довіреність, оформлена виключно на право користування індивідуальним Сейфом Орендодавця та пов’язані з цим операції, передається Орендодавцю та зберігається ним у відповідній справі Клієнта.

3.2.9.      Сплатити пеню та відшкодувати спричинені Орендодавцю збитки відповідно до розділу 7 цих Правил.

3.2.10. Протягом 10 (десяти) календарних днів письмово повідомити Орендодавця про зміну зазначених у Договорі реквізитів Клієнта, а також про зміну свого місця реєстрації (постійного проживання), місцезнаходження і контактних телефонів (або місця реєстрації/постійного проживання і контактних телефонів своєї довіреної особи), для можливості оперативного надання Клієнтові інформації.

3.2.11.   Здати ключ і звільнити Сейф не пізніше останнього дня строку користування Сейфом, визначеного в Договорі (якщо строк користування Сейфом не продовжено), або ж не пізніше дня підписання заяви про розірвання Договору (якщо сторони узгодили достроково припинити дію Договору).

3.2.12.   Не розголошувати інформацію, яка містить відомості про порядок роботи з Сейфом.

3.2.13.   У випадку скасування попередньо виданої довіреності, негайно повідомити про це Орендодавця, з наступним наданням протягом 2-х днів письмового підтвердження до Орендодавця про припинення представництва за відповідною довіреністю. Недотримання Клієнтом даної умови звільняє Орендодавця від відповідальності за видачу майна довіреній особі Клієнта.

3.2.14.   Під час відвідування сховища для індивідуальних сейфів Орендодавця перебувати в приміщенні сховища Орендодавця не довше ніж протягом 10 (десяти) хвилин. В разі необхідності довшого перебування у зазначених приміщення, додаткового погоджувати його з працівником Орендодавця.

3.2.15.   В разі втрати кпюча(ів) від Сейфа, до початку процедури його «аварійного» відкриття відповідно до виставленого Орендодавцем рахунку відшкодувати Орендодавцю в повному обсязі витрати, пов’язані з заміною замка, ключі від якого втрачено Клієнтом, а саме: вартість «аварійного» відкриття Сейфу, вартість нового замка, ключів від нього та вартість роботи з його заміни. До моменту відшкодування вартості нового замка та ключів процедура відкриття Сейфу Клієнта не здійснюється.

3.3.         Права Орендодавця:

3.3.1.      Відмовити Клієнту або його довіреній особі в доступі до Сейфа в разі наявності заборгованості з оплати послуг та нарахованої пені за фактичну кількість днів користування індивідуальним Сейфом понад визначений договором термін користування Сейфом, до моменту сплати Клієнтом вищезазначеної заборгованості.

3.3.2.      Не допускати до роботи із Сейфом осіб, що не мають нотаріально посвідченої довіреності.

3.3.3.      Відкрити Сейф без присутності Клієнта у наступних випадках:

а)            якщо протягом двох місяців з дати закінчення терміну дії даного договору (за умови попереднього повідомлення Клієнта або Орендодавця про припинення Договору, або з дати підписання сторонами угоди про дострокове розірвання Договору), Клієнт не з’явився для одержання майна та не повертає ключі від наданого йому Сейфа.

В цьому випадку Орендодавець створює спеціальну комісію в кількості двох осіб з числа працівників Орендодавця й однієї незацікавленої особи, розкриває Сейф Клієнта і складає опис вмісту Сейфа з наступним вилученням і передачею останнього на збереження в сховище цінностей Орендодавця як невитребуване майно. Грошова сума, яка вносилася Клієнтом як застава Клієнту не повертається. Орендодавець має право стягнути з Клієнта витрати Орендодавця за збереження майна, вилученого комісією із Сейфа згідно Тарифів Орендодавця. Установа Орендодавця несе відповідальність за схоронність майна або документів тощо, що взяті на зберігання як невитребуване майно.

б)            в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

в)            смерті Клієнта;

г)             у випадку порушення Клієнтом пункту 3.2.2. цих Правил;

3.3.4.      Частково або в повному обсязі відмовитись від надання послуг, у разі порушення Клієнтом зобов’язань за Договором.

3.3.5.      У випадку втрати або пошкодження Клієнтом ключа та/або замка, залишити у своїй власності суму грошової застави в якості часткової компенсації понесених Орендодавцем витрат;

3.3.6.      В разі втрати Клієнтом ключів від наданого йому в користування за Договором Сейфу:

–              вимагати та отримати від Клієнта відшкодування витрат, пов’язаних з заміною замка, ключі від якого втрачено Клієнтом, а саме, вартості робіт з «аварійного» відкриття Сейфу, вартості нового замка, ключів від нього та роботи з його заміни;

–              відмовити Клієнту у проведенні процедури відкриття Сейфу до моменту відшкодування ним Орендодавцю витрат, пов’язаних з заміною замка, ключі від якого втрачено Клієнтом, а саме: вартості робіт з «аварійного» відкриття Сейфу, вартості нового замка, ключів від нього та роботи з його заміни;

–              звернути стягнення на майнові права Клієнта (права вимоги від Орендодавця суми грошової застави), передані в заставу Орендодавцю відповідно до п.4.1. цих Правил, шляхом прийняття їх у власність в рахунок відшкодування вартості витрат Орендодавця, пов’язаних з заміною замка від індивідуального Сейфу, а саме: вартості робіт з «аварійного» відкриття Сейфу.

3.3.7.      Відмовити клієнту у підтриманні з ним ділових відносин (шляхом односторонньої відмови від договору):

–              якщо встановлена належність клієнта до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

–              на підставі Закону України “Про санкції”;

–              якщо до Клієнта, застосовано санкції’ Ради Безпеки ООН, та/або Ради Європейського Союзу, та/або Казначейства Сполучених Штатів Америки (OFAC).

3.4.         Зобов’язання Орендодавця:

3.4.1.      Надати Клієнту у користування Сейф у справному стані та комплект ключів від індивідуального Сейфа у строк визначений Договором.

3.4.2.      Допускати до роботи із Сейфом або одноосібно Клієнта, або його довірену особу, при наявності в останніх документів, які надають їм таке право.

3.4.3.      Реєструвати всі факти допуску самого Клієнта і його довірених осіб до Сейфа Клієнта в картці відміток, починаючи з дати укладання Клієнтом Договору.

3.4.4.      Забезпечити умови для зберігання Майна Клієнта в Сейфі, відповідно до вимог, що передбачені цими Правилами.

3.4.5.      Забезпечити вільний доступ Клієнта до Сейфа при умові дотримання ним установленого цими Правилами порядку.

3.4.6.      Забезпечити неможливість відкриття Сейфа без участі Клієнта або довіреної особи, окрім випадків, передбачених в п.3.3.3. даних Правил.

3.4.7.      Забезпечити таємність факту укладення Договору, а також факту користування Сейфом Клієнтом, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.

3.4.8.      Повідомляти Клієнта про зміни у режимі роботи Орендодавця, сховища для індивідуальних Сейфів, реорганізацію або ліквідацію Орендодавця для своєчасного вилучення Майна Клієнта.

3.4.9.      Відмовити в доступі до Сейфа довіреної особи Клієнта за наявності в Орендодавеця заяви Клієнта про припинення дії довіреності.

3.4.10.   У випадку втрати або пошкодження Клієнтом двох ключів від індивідуального Сейфа забезпечити відкриття Сейфа для вилучення Клієнтом його Майна.

3.4.11.   У випадку поломки Сейфа зробити заміну використовуваного Клієнтом Сейфа на справний.

3.4.12.   Забезпечити заміну замка у випадку втрати Клієнтом одного з ключів (у випадку бажання Клієнта продовжити користування цим Сейфом).

3.а. Особливості користування Сейфом з сигналізацією

3.а.1. Користування Сейфом з сигналізацією здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом Правил. В разі, якщо положення інших розділів цих Правил протирічать цьому розділу, застосовуються положення цього розділу Правил.

3.а.2. Пультова охорона індивідуального Сейфу здійснюється Холдингом охоронних підприємств “Шериф” згідно договору № 6862071 від 27 травня 2019 р., між ПП «Шериф-Охорона 02» та ТОВ «Гарант Сервіс Бокс».

3.а.3. Мінімальний строк користування Сейфом з сигналізацією складає 91 день.

3.а.4. Пароль на сигналізацію індивідуального Сейфу клієнт встановлює самостійно через застосунок розробника приладу Control Nova або з клавіатури в сховищі. Клієнт через застосунок може керувати доступом, отримувати сповіщення про факти постановки та зняття на/з сигналізації, збої, тривогу та користуватися іншими функціями, доступними в додатку.

3.а.5. В разі відмови Клієнта від сигналізації, Орендодавець надає Клієнту індивідуальний Сейф аналогічного розміру без сигналзації, а Клієнт зобов’язується перемістити в нього своє Майно протягом 1 робочого дня.

3.а.6. Клієнт може надавати доступ до індивідуального Сейфу довіреним особам на умовах, зазначених в договорі про оренду індивідуального Сейфу та цих Правилах та надання індивідуального паролю. Орендодавець не несе відповідальності за дії довірених осіб Клієнта.

3.а.7. Користування Сейфом з синалізацією може здійснюватися тільки на умовах 100% передоплати.

3.а.8. Оплата наступних періодів здійснюється не пізніше ніж за 3 банківських дні до початку нового періоду. Строк нового періоду може бути не більшим ніж 1 рік.

3.а.9. Виїзд групи швидкого реагування, спричинений діями Клієнта або його довірених осіб, оплачується орендарем у розмірі 300 грн/виїзд.

3.а.10. В разі ушкодження обладнання Клієнтом або його довіреними особами, вартість пошкодженого обладнання відшкодовується Клієнтом Орендодавцю в повному обсязі.

3.а.11. З усіх питань стосовно роботи сигналізації, в тому числі в разі тривоги, збоїв тощо, Клієнт звертається до Орендодавця за телефонами 099-513-44-00, 097-513-44-00.

 

 1. Умови застави майнових прав на грошові кошти, внесені Клієнтом в якості застави.

4.1. Право вимоги внесених Клієнтом грошових коштів згідно п.7.4. «б» цих Правил, є майновим правом Клієнта, яке Клієнт шляхом підписання Договору передає в заставу Орендодавцю в якості забезпечення виконання своїх зобов’язань перед Орендодавцем з відшкодування вартості витрат Орендодавця, пов’язаних з заміною замка в разі втрати Клієнтом ключів від індивідуального Сейфу, зокрема: вартості робіт з «аварійного» відкриття Сейфу.

4.2. Клієнт зобов’язаний виконувати дії, необхідні для забезпечення дійсності заставлених майнових прав, не здійснювати уступки заставленого права третім особам, не виконувати дій, що тягнуть за собою прпинення заставленого права чи зменшення його вартості, вживати заходів, необхідних для захисту заставленого права від посягань з боку третіх осіб, надавати Орендодавцю Відомості про порушення майнових прав Клієнта з боку третіх осіб та про домагання третіх осіб на це право.

4.3          Орендодавець має право незалежно від настання терміну виконання забезпеченого заставою зобов’язання вимагати в судовому порядку переводу на себе заставленого права, якщо Клієнт порушив обов’язки, передбачені п.4.2. даних Правил, виступати у справі як третя особа в судовому спорі, в якому розглядається позов про заставлене право, в разі порушення Клієнтом обов’язків, передбачених п4.2. цих Правил, самостійно вживати всіх заходів, необхідних для захисту заставленого права проти порушень з боку третіх осіб.

4.4.         У випадку втрати або пошкодження Клієнтом ключа та/або замка складається відповідний акт про втрату або пошкодження ключа та/або замка за підписом уповноваженої особи Орендодавця та Клієнта. У випадку коли по закінченні двох мясяців з дня закінчення строку користування Сейфом зазначеного у п.1.1. Клієнт не забирає Майно з Сейфа та не повертає ключ від наданого йому Сейфа, комісією, створеною Орендодавцем, складається відповідний акт без участі Клієнта. Дані акти є підставою для звернення стягнення Орендодавцем на грошову заставу шляхом прийняття у власність предмету застави – майнового права клієнта (права вимоги від Орендодавця суми грошової застави).

4.5.         При справному замку та своєчасному поверненні Клієнтом ключів Орендодавець повертає Клієнту грошову заставу в повному обсязі на рахунок Клієнта (протягом 5-ти робочих днів з дня повернення ключа, враховуючи день повернення). Повернення суми застави здійснюється в робочі дні Орендодавця.

4.6.         Якщо на суму застави було звернено стягнення майнових прав та їх реалізацію згідно п. 4.4.. а Клієнт бажає подовжити строк користування Сейфом або взяти у тимчасове користування інший Сейф та ключі до нього, з Клієнтом укладається додаткова угода до Договору з внесенням Клієнтом нової суми застави за замок та ключі згідно тарифів Орендодавця.

 

 1. Порядок допуску до сховища індивідуальних сейфів.

5.1.         Допуск Клієнта або довіреної особи до індивідуального Сейфа здійснюється після перевірки паспорта, або іншого документа, який посвідчує особу Клієнта або довіреної особи. Довірена особа має додатково пред’явити посвідчену нотаріально довіреність.

5.2.         Після перевірки уповноваженим працівником Орендодавця строку дії Договору, відповідності номера індивідуального Сейфа з номером, зазначеними в Договорі, та наявність ключів, уповноважений працівник Орендодавця супроводжує Клієнта або довірену особу до індивідуального Сейфа у сховищі.

5.3.         Після відкриття Сейфа Клієнт або довірена особа проходить до операційної кімнати, яка надається Клієнту або довіреній особі, для проведення операцій з Майном. Строк перебування Клієнта або його довіреної особи в сховищі індивідуальних Сейфів Орендодавця не може перевищувати 10 (десяти) хвилин.

5.4.         У зв’язку з анонімністю зберігання Майна уповноважений працівник Орендодавця не може бути безпосередньо присутнім при вкладанні або вилученні Майна, а перебуває у передсховищі сховища для індивідуальних Сейфів.

5.5.         Під час відвідування Клієнтом або довіреною особою індивідуального Сейфа у сховищі для індивідуальних Сейфів окрім уповноваженого працівника Орендодавця може знаходитись тільки Клієнт або його довірена особа.

5.6.         У випадку втрати Клієнтом ключа від індивідуального Сейфа Клієнт повинен подати письмову заяву про втрату ключа від Сейфа з проханням про заміну замка та надання інших ключів та забезпеченням відкриття цього Сейфа для вилучення Клієнтом цінностей. Відкриття Сейфа при втраті ключа здійснюється у присутності Клієнта, про що складається відповідний акт.

5.7.         Режим роботи сховища для індивідуальних Сейфів: понеділок-пятниця з 9-00 до 20-00, крім святкових днів.

 

 1. Відповідальність сторін

6.1.         Сторони Договору несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно цих Правил та чинного законодавства України.

6.2.         Клієнт зобов’язується відшкодувати вартість відновлюваних робіт у випадку пошкодження Сейфа, яке сталось з його вини, а у разі неможливості відновлення Сейфа – відшкодувати Орендодавцю завдані цим збитки.

6.3. У випадку порушення Клієнтом зобов’язань, передбачених п. 9.5 Правил, або порушення Клієнтом грошових зобов’язань Клієнт повинен за кожен день користування сейфом оплатити вартість користування сейфом за Тарифом «1 день» для розміру сейфу, зазначеного Договорі, що діє на день нарахування оплати. Крім плати за користування сейфом, Клієнт додатково сплачує Орендодавцю пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

6.4.         Сплата пені та/або відшкодування збитків, спричинених за цими Правилами, не звільняє Клієнта від зобов’язання сплатити за користування Сейфом плату, встановлену в Договорі.

6.5.         Якщо Клієнт користується Сейфом не за його призначенням, встановленим, п.3.1.1. Правил, або з порушенням умов Договору, Орендодавець має право вимагати відшкодування збитків.

6.6.         Орендодавець не несе відповідальності перед Клієнтом, за дії довірених осіб Клієнта у відношенні Сейфа і розміщеного у ньому майна, а Клієнт, в свою чергу, в повному обсязі відповідає перед Орендодавцем за дії своїх довірених осіб.

6.7.         Орендодавець не несе відповідальність за розміщене у Сейфі майно Клієнта у випадку порушення Клієнтом зобов’язання повідомлення Орендодавцю про скасування виданої довіреності довіреним особам у порядку, передбаченому цими Правилами.

6.8.         Орендодавець не складає опису майна, що міститься в Сейфі, не відповідає за його псування, а лише відповідає за зовнішню недоторканість Сейфа.

6.9.         Жодна з сторін не може нести відповідальність за невиконання своїх зобов’язань (в тому числі повернення збитків) в зв’язку з факторами, які знаходяться поза контролем цієї сторони, які неможливо передбачити або не можливо попередити, в тому числі, але не обмежуючись, такі як стихійні лиха (пожежа, повінь, землетрус, аварії і т.п.), соціальні конфлікти (страйк, громадянська війна і т.п.), прийняття законів, які суттєво обмежують або забороняють виконання зобов’язань сторонами по Договору.

 

 1. Вартість користування сейфом та порядок розрахунків

7.1. Клієнт сплачує згідно з діючими тарифами Орендодавця плату за користування Сейфом та суму забезпечення повернення Клієнтом двох ключів від Сейфу в порядку, передбаченому цими Правилами.

7.2. Орендодавець має право змінити ставки тарифів за користування Сейфом і суму забезпечення, виходячи з рівня інфляції та інших чинників, що прямо вплинули на кон’юнктуру ринку або доходи Орендодавця. При цьому нові тарифи за користування Сейфом і змінена сума забезпечення можуть застосовуватися тільки у випадку продовження строку Договору або зміни Сейфа.

7.2.         Оплата за користування Сейфом здійснюється Клієнтом шляхом попередньої оплати Орендодавцю 100% платежу за весь строк користування Сейфом та шляхом внесення грошової застави в розмірі, вказаному в Договорі.

7.3. При оплаті послуг у безготівковій формі та перерахуванні застави, Сейф надається в користування після зарахування зазначених грошових сум на рахунки Орендодавця.

7.4.         Клієнт вносить:

а)            плату за весь строк користування Сейфом, визначений Договором на рахунок Орендодавця.

б)            заставу на рахунок Орендодавця, яка, в разі настання умов, передбачених цими Правилами, спрямовується на відшкодування витрат Орендодавця, пов’язаних з відкриттям індивідуального Сейфу. Клієнт зобов’язаний, відповідно до виставленого Орендодавцем рахунку, додатково відшкодувати Орендодавцю витрати, пов’язані з заміною замка, а саме: вартість нового замка, ключів від нього і роботи з його заміни, визначену Орендодавцем на момент такого відшкодування.

7.5.         У випадку зміни тарифів, Орендодавець повідомляє про це Клієнта у порядку, визначеному розділом 9 цих Правил.

7.6.         У разі закінчення строку користування Сейфом та відсутності претензій Орендодавця з підстав, визначених п.4.4. цих Правил, Клієнт одержує суму, що вносилась ним в якості застави за письмовим розпорядженням Клієнта на його рахунок.

7.7.         У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Клієнта, сума фактично внесеної згідно п.7.4.«а» Правил плати, яка перевищує вартість, належну за фактичний період користування Сейфом, Клієнту не повертається. Сума застави за замок та комплект ключів, за умови відсутності претензій Орендодавця з підстав, визначених п.4.4., повертається Клієнту в повному обсязі на його рахунок.

 

 1. Порядок вирішення спорів

8.1.         Всі спори та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами при виконанні ними умов Договоруі цих Правил, мають вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

8.2.         Якщо будь-яку суперечку, що виникне між сторонами, неможливо буде розв’язати шляхом переговорів, то вона має бути вирішена у визначеному чинним законодавством України порядку.

8.3.         Всі питання, неврегульовані Договором і цими Правилами, вирішуються сторонами у відповідності з чинним законодавством.

 

 1. Зміна умов Договору та його розірвання

9.1.         Орендодавець має право самостійно змінювати (встановлювати) Тарифи, повідомляючи про це Клієнта рекомендованим листом на адресу Клієнта та/або розміщуючи відповідні повідомлення на дошках оголошень у приміщеннях Орендодавця, на сайті www.safebox.com.ua та/або іншим способом не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до вступу в силу цих змін. Повідомлення про зміну Тарифів також може бути надіслане Орендодавцем на електронну адресу Клієнта, зазначену в Договорі (за її наявності), або іншу письмово погоджену Сторонами адресу.

9.2. При зміні Тарифів Клієнт оплачує послугу Орендодавця за новими Тарифами на новий строк оренди відповідно до п. 3.1.4. Правил.

9.3.         Клієнт, при незгоді зі зміною Тарифів, зобов’язаний до завершення дії Договору, письмово повідомити про це Орендодавця та з’явитись до Орендодавця для вирішення питання про розірвання Договору. У випадку розірвання Договору з зазначених підстав, Клієнт зобов’язується негайно повернути ключі, звільнити Сейф та сплатити заборгованість за Договором (за її наявності).

9.4.         Договір може бути достроково розірвано за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.5. У випадку розірвання Договору з  підстав, зазначених у цих Правилах, або припинення строку дії Договору, Клієнт зобов’язується протягом 1 (одного) банківського дня з дати припинення Договору повернути ключі, звільнити сейф та сплатити заборгованість за цим Договором (за її наявності).

 

 1. Заключні положення

10.1.       Правовідносини між Клієнтом І Орендодавцем виникають з моменту підписання Сторонами Договору і припиняються в момент повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, визначених чинним законодавством, Договором і Правилами.

10.2.       У випадку надання Орендодавцем письмового повідомлення Клієнту щодо з’ясування питань, пов’язаних з користуванням Сейфом, Клієнт повинен не пізніше п’яти календарних днів після отримання такого повідомлення від Орендодавця прибути до Орендодавця для з’ясування цих питань.

10.3.       Вміст Сейфа видається Клієнту (спадкоємцю) за умови сплати всіх можливих витрат Орендодавця та оплати послуг Орендодавця в повному обсязі. У випадку невитребування вмісту Сейфа по закінченню строку оренди у випадку смерті Клієнта, Договір є припиненим з моменту задоволення спадкоємцем вимог Орендодавця щодо виконання грошових зобов’ язань Клієнта за Договором в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.4.       Розшук Клієнта Орендодавцем не здійснюється.

10.5.       Сторони зобов’язуються дотримувати конфіденційність щодо умов Договору та іншої інформації, що стала відомою сторонам у зв’язку з виконанням Договору.

10.6.       Підписанням Договору Клієнт підтверджує, що інформація та документи, надані Клієнтом, є достовірними і відповідають чинному законодавству України, а також надає згоду на обробку та включення до бази персональних даних Орендодавця своїх персональних даних (будь-якої інформації, що його стосується, в тому числі: прізвища, власного імені, по батькові, дати та місця народження, адреси, номеру телефону тощо) згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року.

10.7.       Якщо яке-небудь положення Правил з будь-яких причин стає недійсним, це не призводить до недійсності інших положень Правил.

Завантажити правила (DOCX, 38,9 кБ)_ >>

Автоматичні сейфи

Автоматичні сейфи

Оренда банківської комірки

Оренда банківської комірки

Оренда зміцненого сейфа

Оренда зміцненого сейфа